مجموعه ویرا نماد پارسیان در سال 1390 با موضوع فعالیت در خصوص طراحی ، تجهیز ، ساخت و بهسازی شبکه عمرانی کشور آغاز به کار نمود.
در حال حاضر شرکت ویرا نماد پارسیان در بخش عمران شهری در فاز ساخت ابنیه و مجتمع های ساختمانی فعالیت نموده و در شهر تهران بعنوان یکی از مجموعه های نام آشنا در حوزه ساخت و ساز حضور چشمگیر دارد. این شرکت ضمن ایجاد بستر کارشناسی و مهندسی متناسب با نیاز مشتریان در حوزه ساخت مجتمع های مسکونی و اداری ، توانسته است نست به جذب جوانان متخصص در بخش معماری کشور پیشرو بوده و ضمن ایجاد کارآفرینی در حوزه ساخت و ساز ريال قریب به چند ده نفر از عوامل فعال در بخش عمران را بکار گیرد. ساختار سازمانی جوان و مهندسی نوین در این شرکت بعنوان شاخص اصلی نمایان است. ویرا نماد پارسیان بعنوان مهمترین شرکت در هلدینگ ویرا پارسیان حجم قابل توجهی است سرمایه مجموعه را به خود اختصاص داده و مجموعه سرمایه گذاری ویرا پارسیان عمده ترین کارفرما و مشتری اصلی ایت مجموعه بشمار می آید.

 

2