نام شرکت آدرس شماره تلفن وبسایت
 شرکت ویرا شبکه پارسیان تهران ، سعادت آباد ، خیابان ریاضی بخشایش ، خیابان بهار پنجم ، مجتمع اداری گروه سرمایه گذاری ویرا پارسیان ، واحد یک ۷۵۹۱۵ www.viratelecom.net 
 شرکت ویرا نماد پارسیان تهران ، سعادت آباد ، خیابان ریاضی بخشایش ، خیابان بهار پنجم ، مجتمع اداری گروه سرمایه گذاری ویرا پارسیان ، واحد دو ۷۵۹۱۵ www.viranamd.com
شرکت ویرا موتور پارسیان تهران ، سعادت آباد ، خیابان ریاضی بخشایش ، خیابان بهار پنجم ، مجتمع اداری گروه سرمایه گذاری ویرا پارسیان ، واحد چهار ۷۵۹۱۵ www.viramotors.com
شرکت ویرا طب پارسیان تهران ، سعادت آباد ، خیابان ریاضی بخشایش ، خیابان بهار پنجم ، مجتمع اداری گروه سرمایه گذاری ویرا پارسیان ، واحد هفت ۷۵۹۱۵ www.virateb.com
شرکت بهین نوشینه پارسیان تهران ، سعادت آباد ، خیابان ریاضی بخشایش ، خیابان بهار پنجم ، مجتمع اداری گروه سرمایه گذاری ویرا پارسیان ، واحد پنج ۷۵۹۱۵ www.trianglecofee.com
شرکت صنایع الکترونیک پارسیان تهران ، سعادت آباد ، خیابان ریاضی بخشایش ، خیابان بهار پنجم ، مجتمع اداری گروه سرمایه گذاری ویرا پارسیان ، واحد شش ۷۵۹۱۵ www.parsiantelecom.net