اعضاء هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری صنایع الکترونیک پارسیان

 

محمد ناصرعامری ( کارخانجات سامان الکتریک) رئیس هیئت مدیره 
فرزاد پیروزپی (  صنایع الکترونیک ویرا پارسیان ) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
رضا ناصرعامری ( ویرا نماد پارسیان ) نایب رئیس هیئت مدیره
امید خمامی زاد ( ویرا موتور پارسیان ) عضو هیئت مدیره
مهدی آقایی ( ویرا طب پارسیان ) عضو هیئت مدیره

سهامداران هلدینگ سرمایه گذاری صنایع الکترونیک پارسیان

 

 صنایع الکترونیک ویرا پارسیان  ۲۱ درصد
کارخانجات سامان الکتریک ۲۵ درصد
 ویرا موتور پارسیان ۱۵ درصد
ویرا نماد پارسیان ۱۵ درصد
ویرا طب پارسیان ۱۵ درصد
سایر سهامدارن حقیقی ۹ درصد